วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

อบรมสร้างหุ่นยนต์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  สร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 311 แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ข้อสรุปจากการ PLC ครั้งที่ 1

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการสอนและการทำงานมีอะไรบ้าง


 1. ไม่มีห้องปฏิบัติการที่เก็บเครื่องมือในการทำงาน เช่น เครื่องครัวอุปกรณ์ช่าง และอุปกรณ์การเกษตรทำให้นักเรียนต้องนำมาจากที่บ้านและนำกลับบ้าน ซึ่งอุปกรณ์บางอย่างมีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สะดวกในการขนย้าย
 2. สาเหตุจากการที่ไม่มีห้องปฏิบัติการทำให้ไม่มีห้องพักครูของครูกลุ่มวิชาการงานอาชีพ ทำให้ครูในกลุ่มสาระไม่ได้พบปะพูดคุยกันบ่อย จึงทำครูแต่ละท่านก็ไม่รับทราบปัญหาของครูท่านอื่นเลยทำให้การร่วมกันคิดและร่วมกันแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้น้อยครั้ง
 3. เวลาของคาบสอนมีน้อยเกินเกินไปคือ 1 คาบ ทำให้วิชาที่ส่วนมากเป็นวิชาปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน  นักเรียนขาดการฝึกทักษะน้อยลงครูจึงนักเรียนกลับไปทำที่บ้านเพิ่มเติม
 4. ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนได้ใช้ ICT ในการสืบค้นและสร้างงานครูในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีเห็นว่าหากครูในกลุ่มสาระอื่นจะให้งานหรือการบ้านที่มีการยกระดับคุณภาพนักเรียนในวิชานั้นๆ โดยการนำเอา ICT ไปใช้ในการค้นคว้าจะเป็นการดีมากนักเรียนจะได้ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ ICT ในการทำการบ้านด้วยถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับวิชาอื่นๆทำให้นักเรียนมีงานน้อยลง
 5. นักเรียนไม่มีจิตสำนึกรักษาสมบัติของโรงเรียน เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานคหกรรม งานช่าง และงานเกษตร รวมไปถึงอาคารสถานที่
 6. ระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนและระบบอินเตอร์เน็ตยังไม่มีเสถียรภาพซึ่งในบางครั้งเป็นอุปสรรค ในการส่งข้อมูลข่าวสาร การค้นคว้า การสอนที่ต้องใช้สื่อ ICT และ การทำงานของครูและนักเรียน
 7. การได้รับแจ้งเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ หรือ การแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยี มักจะได้รับทราบข่าวสารช้า ทำให้การดำเนินงานเตรียมความพร้อมมีน้อย


วิธีการ/แนวทางในแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไร

 1. แจ้งฝ่ายบริหารถึงความจำเป็นในการมีห้องปฏิบัติงาน  เพื่อให้มีการจัดสรรห้องปฏิบัติการด้านคหกรรม งานช่าง และงานเกษตร สำหรับการสอน การฝึกปฏิบัติและเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ
 2. การแก้ปัญหาในวิชาที่มีเวลาน้อยแต่ฝึกปฏิบัติมากนั้นควรจะทำเป็นคลิปวีดีโอสอน และ สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาดูและศึกษาก่อนล่วงหน้าเตรียมตัวก่อนไปปฏิบัติจริงในห้องเรียนเพื่อเป็นการลดเวลาในการอธิบาย และนักเรียนสามารถเข้ามาดูได้ตลอดเวลา
 3. การให้งานในปีการศึกษาใหม่นี้ควรเน้นเรื่อง การบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ ดังนั้นควรมีการร่วมประชุมในระดับสายชั้นเพื่อให้ครูในสายชั้นที่สอนในต่างรายวิชาร่วมกันกำหนดงานที่สามารถบูรณาการวิชาในกลุ่มสาระอื่นๆเข้าด้วยกัน ทำให้นักเรียนมีงานน้อยลงแต่มีทักษะเกิดขึ้นในหลายวิชา
 4. ร่วมกันดูแล ปรับปรุง พัฒนาระบบเครือข่าย แจ้งปัญหาและจัดทำรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบอยู่เสมอ
 5. สร้างจิตสำนึกให้มีความรักและหวงแหนในสมบัติของส่วนรวม ได้แก่ การสอดแทรกในระหว่างการสอน และ กิจกรรมจิตศึกษาให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม
 6. ติดตามข้อมูลข่าวสาร การแข่งขันทักษะต่างๆ ทำเป็นปฏิทิน ร่วมกันกำหนดหัวข้อและแผนงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

PLC ครั้งที่ 1

PLC เรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอน กอท ม.ปลาย
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

------------------------------------------------- 

แนะนำบุคลากร กอท

แนะนำบุคลากร กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


หัวหน้ากลุ่มสาระนายชาติ หมีเอี่ยม


นางเอกฤดี พันธุ์พิทยแพทย์


นายชูศักดิ์ อินทร์ถา

นางผกาพรรณ ไชยดวงเจริญ